Dům dětí a mládeže

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ DDM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
2019/2020

Tento dokument vychází ze základních provozních podmínek pro školy a školská zařízení stanovený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 • V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv
  a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
 • Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
  Při prvním vstupu (zadní vchod Kulturního domu Nové Město na Moravě) do Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, p.o. (dále DDM) předkládá zákonný zástupce žáka:
  Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a o seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory
  a s doporučením
  zvážit uvedené rizikové faktory dle pokynů Ministerstva zdravotnictví při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách (viz soubor ke stažení).
  Bez tohoto prohlášení se žák nebude moci zúčastnit zájmového vzdělávání.
  Při cestě do DDM a z DDM se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)
  Žáky před zahájením výuky vyzvedává pověřený pedagogický pracovník u vchodu DDM, který žáky organizuje do skupiny a odvádí na vyučování.
  Vstup do prostoru DDM (zadní část Kulturního domu v Novém Městě na Moravě) je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky:
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

DDM organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15.

V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
 • DS: f5skjuu
 • IČ: 70927880