Šablony DDM NMNM

V rámci realizace projektu projektu Šablony DDM NMNM, registrační číslo
projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011581 (výzva Ministerstva
školství, mládeže
a tělovýchovy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP)
uskutečňujeme tyto šablony:

– 2.VI/1 Školní asistent – personální podpora SVČ
– 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8
hodin
– 2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení
prostřednictvím vzájemných návštěv
– 2.VI/8 Tandemové vzdělávání v SVČ
– 2.VI/9 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
– 2.VI/14 Projektový den v SVČ
– 2.VI/17 Komunitně osvětová setkávání