Dokumenty DDM

1) VNITŘNÍ ŘÁD DDM NMNM

2) OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

1. VNITŘNÍ ŘÁD

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání,(školský zákon) vydávám vnitřní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci, účastníky zájmového vzdělávání a zaměstnanci zařízení s cílem vytvořit vhodné podmínky pro všechny účastníky s ohledem na jejich individuální, věkové a specifické potřeby.

 

Část I.

Všeobecná ustanovení

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě,příspěvková organizace (dále jen DDM) upravuje:

a) základní organizační pravidla týkající se práv a povinností a vzájemných vztahů dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

b) provoz, vnitřní režim a pracoviště DDM,

c) bezpečnost a ochranu zdraví, požární ochranu,

d) podmínky zacházení s osobním a svěřeným majetkem.

2. Vnitřní řád je základní normou DDM jako organizace zřízené ve smyslu Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon ve znění pozdějších předpisů,

3. Vnitřní řád DDM zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

4. Vnitřní řád vychází z Vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

5. Vnitřní řád vychází z Organizačního řádu DDM.

 

 

 

Část II.

 

Základní organizační pravidla týkající se práv a povinností a vzájemných vztahů účastníků zájmového vzdělávání

 

Článek 2

 

Podmínky přijetí k zájmovému vzdělávání

 

Účastníkem zájmového vzdělávání se mohou stát děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, případně další fyzické osoby, bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.

Účastník

a)pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti

b)táborové činnosti a dalších činností spojených s pobytem mimo prostory DDM je přijat k zájmovému vzdělávání na základě vyplnění a odevzdání přihlášky, přičemž zdravotní způsobilost účastníka musí odpovídat dané činnosti.

 

Článek 3

 

Podmínky úplaty zájmového vzdělávání

 

Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu.

Úplata může být snížena nebo prominuta, jestliže:

a)      účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b)      účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku podle zákona o sociálních službách

c)    účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce.

 

Článek 4

 

Vedení dokumentace DDM, školní matrika

 

Vedení dokumentace DDM stanovuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších právních úprav a předpisů.

 

Pro potřebu evidence účastníků zájmového vzdělávání, dále jen pro školní matriku, získává DDM údaje z řádně vyplněné přihlášky účastníka zájmového vzdělávání, která je podmínkou k přijetí a obsahuje dle výše uvedeného zákona tyto údaje:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu účastníka zájmového vzdělávání,
 • datum zahájení a ukončení zájmového vzdělávání,
 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání,
 • údaje o tom, zda je účastník zájmového vzdělávání zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení nebo zdravotního znevýhodnění, popřípadě údaje o tom, zda je účastník zájmového vzdělávání sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem účastníka zájmového vzdělávání nebo zletilým účastníkem poskytnut,
 • označení školy, v níž se účastník zájmového vzdělávání případně vzdělává,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické a email spojení.

 

Veškeré zpracování údajů školní matriky probíhá dle platné legislativy a „Spisového a skartačního řádu DDM“.

 

Záznamy nebo změna údajů ve školní matrice jsou prováděny neprodleně po jejich oznámení účastníkem zájmového vzdělávání, případně jeho zákonným zástupcem.

 

Článek 5

 

Pravidla pro hodnocení výsledků účastníků zájmového vzdělávání

 

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (§ 2, odst. b, školského zákona), která probíhá převážně v zájmových útvarech, klubech , je uzavřena závěrečným celoročním zhodnocením činnosti daného zájmového útvaru, klubu či kurzu.

Článek 6

 

Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání (ZV)

 

Účastník zájmového vzdělávání má právo:

 • na základě svobodné volby a v souladu se zdravotní způsobilostí, vybrat si aktivitu nabízenou DDM,
 • požádat o snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání (článek 3 Podmínky úplaty zájmového vzdělávání),
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • na svobodu myšlení, svědomí a vyznání,
 • na vyjádření vlastního názoru (přiměřenou formou odpovídající zásadám slušného chování), přičemž jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje,
 • sdělovat připomínky, výhrady a náměty k činnosti DDM,
 • na informace a poradenskou činnost týkající se zájmového vzdělávání,
 • užívat zařízení DDM, pomůcek a odborné literatury v souvislosti se zájmovým vzděláváním, při níž se řídí pokyny vedoucího zájmového útvaru, pedagoga volného času a jiných oprávněných osob,
 • na ochranu před všemi druhy násilí a všemi formami zneužívání,
 • na poskytnutí pomoci v nesnázích,
 • požádat svého vedoucího o pomoc v případě neporozumění dané problematicky z oblasti zájmového vzdělávání nebo při dlouhodobé nepřítomnosti v případě nemoci,
 • v případě potřeby a po oznámení vedoucímu odejít na toaletu.

 

Účastníci zájmového vzdělávání, kteří se hlásí do zájmových útvarů, vyplňují přihlášku, jejíž součástí je prohlášení, ve kterém jsou obsaženy nejdůležitější ustanovení vnitřního řádu, které se jich týkají.

Podpisem přihlášky stvrzuje účastník, že se zavazuje řád respektovat.

U nezletilých dětí toto svým podpisem stvrzují zákonní zástupci dětí, kteří se zavazují, že povedou své děti k tomu, aby řád respektovaly.

 

Účastník zájmového vzdělávání je povinen:

 • uhradit úplatu za zájmové vzdělávání v termínech stanovených DDM,
 • chránit zdraví své i svých kamarádů a účastníků zájmového vzdělávání, dodržovat pravidla hygieny, bezpečnosti a požární ochrany v prostorách DDM i mimo ně, při veškerém počínání mít na paměti nebezpečí úrazu,
 • informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání,
 • dodržovat zásady slušného a kulturního chování, zřetelně oslovovat a zdravit vedoucí zájmových útvarů, zaměstnance DDM a všechny hosty,
 • chodit do DDM čistě, slušně a přiměřeně (dle činnosti) upraven,
 • do zájmových útvarů a na aktivity DDM chodit včas, shromažďovat se v prostorách k tomu určených a dbát pokynů svého vedoucího nebo pověřené osoby,
 • boty a oděv odkládat v prostorách k tomu určených, v prostorách DDM se pohybovat v přezůvkách,
 • do kroužku nesmí klienti – účastníci ZV nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních;  nesmí nosit cenné předměty, které nepotřebují k činnosti a větší obnosy peněz; DDM nenese odpovědnost za ztrátu a poškození věcí, které nesouvisejí s činností a za drahé věci, donesené do DDM,
 • dodržovat provozní řády odborných učeben a prostor určených k činnosti a řídit se jimi,
 • při přecházení z učebny do učebny nebo do jiných prostor v rámci zařízení se chovat slušně a respektovat pokyny svého vedoucího,
 • při činnosti konané mimo vlastní zařízení DDM se řídit vnitřními řády daného zařízení, ve kterém probíhá činnost, a respektovat pokyny svého vedoucího nebo jiných pověřených osob,
 • s veškerým majetkem, učebnicemi, pomůckami zacházet šetrně; za úmyslně zničený majetek bude vyžadována náhrada; veškeré způsobené či zjištěné závady na majetku musí být neprodleně hlášeny vedoucímu kroužku; každé svévolné poškození nebo zničení majetku DDM, účastníků zájmového vzdělávání, či jiných osob hradí ten, který poškození zavinil nebo jeho zákonný zástupce (podléhá režimu obč.z. § 422),
 • během činnosti neopouštět prostory, ve kterých probíhá činnost, bez vědomí vedoucího dané činnosti,
 • slušně se chovat na WC, dodržovat pravidla osobní hygieny,
 • každý úraz poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu činnosti v DDM, povinen ihned ohlásit svému vedoucímu nebo přítomnému pedagogickému pracovníkovi,
 • respektovat zákaz manipulace s ohněm bez dozoru dospělé osoby, nosit a držet střelné zbraně a výbušniny; nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu,
 • respektovat zákaz kouření, užívání alkoholu a omamných látek ve všech prostorách DDM. Je také zakázáno přicházet na činnost DDM pod vlivem těchto látek – řídí se zákonem č. 379/2005 Sb.,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků a pověřených osob vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat v plném rozsahu tento vnitřní řád,
 • v případě nemožnosti zúčastnit se pravidelných schůzek zájmových útvarů, jsou povinni informovat o této skutečnosti vedoucího kroužku, vedoucího oddělení nebo ředitelku či její zástupkyni,
 • zletilí účastníci jsou povinni oznamovat DDM údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost účastníka, a změny v těchto údajích,
 • respektovat, že DDM neodpovídá za účastníka ZV – klienta v době mimo předem stanovený rozvrh zájmové činnosti, dále pak pokud se nejedná o akci pořádanou DDM, předem oznámenou zákonným zástupcům žáka, např. jeho prostřednictvím. Zejména není odpovědný za účastníka ZV – klienta během jeho cesty do zařízení a ze zařízení, v době předem známého odvolání činnosti, přerušení nebo pozdějšího zahájení činnosti. Neodpovídá za účastníka ZV – klienta ani tehdy, poruší-li tento svým chováním vnitřní řád zařízení, se kterým byl seznámen a příslušný pedagogický pracovník o tomto porušení nevěděl nebo tomu nemohl zabránit,
 • vzít na vědomí, že ředitelka DDM může v případě závažného porušení povinností stanovených vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení účastníka ZV – klienta z činnosti DDM,
 • vzít na vědomí, že zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka ZV – klienta vůči ostatním účastníkům ZV – klientům, případně pracovníkům DDM se vždy považují za závažné zaviněné porušení vnitřního řádu.

 

Článek 7

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí – účastníků ZV – klientů

 

Zákonný zástupce účastníka zájmového vzdělávání má právo:

 • informovat se o účasti a chování, průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte u vedoucích zájmových útvarů nebo vedoucích oddělení a pracovišť,
 • požádat o snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání (článek 3 Podmínky úplaty zájmového vzdělávání),
 • vznášet dotazy a připomínky k činnosti DDM vedoucím zájmových útvarů, vedoucím oddělení, ředitelce DDM nebo její zástupkyni,
 • po předchozí domluvě s vedoucím aktivity je jednorázově zúčastnit se svým dítětem příslušné aktivity,
 • na informace a poradenskou činnost týkající se zájmového vzdělávání,
 • dát souhlas s uveřejňováním osobních údajů svých dětí  na výsledkových listinách, webových stránkách a s  možností jejich zpracování pro potřeby DDM Nové Město na Moravě ve smyslu zákona č.101/2000Sb.O ochraně osobních údajů.

 

Zákonný zástupce účastníka zájmového vzdělávání má povinnost:

 • uhradit úplatu za zájmové vzdělávání v termínech stanovených DDM,
 • zajistit, aby dítě řádně navštěvovalo zájmové vzdělávání, případně informovat vedoucího zájmového útvaru, zástupce ředitele nebo ředitelku o nepřítomnosti svého dítěte,
 • na vyzvání ředitelky DDM se osobně zúčastnit projednání závažných otázek,
 • informovat vedoucího zájmového útvaru o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání,
 • oznamovat DDM údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2006 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost účastníka, a změny v těchto údajích.

 

Článek 8

 

Pedagogičtí a ostatní pracovníci

 

1. Svědomitě plní úkoly dané plánem práce DDM na školní rok.

 

2. Pedagogičtí a ostatní zaměstnanci DDM přichází do práce slušně a korektně oblečeni (oblečení odpovídá vykonávané činnosti DDM, např. sportovní, turistické, společenské atd.).

 

3. Vystupují vůči účastníkům zájmového vzdělávání s porozuměním a pochopením, dodržují pravidla slušného chování a rovného přístupu.

 

4. Jsou vždy ochotni – dle daných možností – pomoci a podat požadované informace jak účastníkům zájmového vzdělávání, tak jejich zákonným zástupcům.

 

5. Dodržují Vnitřní řád DDM, Organizační řád, Provozní řády pracovišť. Řídí se Zákoníkem práce, Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení a dalšími zákony a právními předpisy, které jsou požadovány pro jejich výkon práce.

 

6. Všichni pedagogičtí pracovníci zajišťují BOZP klientů při činnostech, které přímo souvisejí se zájmovým vzděláváním. Dodržují předpisy k zajištění BOZP a PO, používají při práci OOPP.

 

7. Při úrazu poskytnou klientovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned hlásí vedoucímu oddělení a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

 

8. Po skončení činnosti překontrolují pořádek v učebně, zavření oken, vody atd. a odvedou členy ZÚ do šatny.

 

Článek 9

Pravidla vzájemných vztahů mezi pedagogickými pracovníky, žáky a zákonnými zástupci

 

1. Vzájemné vztahy mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a rodiči jsou založeny na základě

oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat.

 

2. Informace do školní matriky nebo jiné důležité informace (zdravotní handicap, …), které účastník nebo zákonný zástupce účastníka škole poskytne, jsou důvěrné, všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Část III.

Provoz, vnitřní režim a pracoviště DDM

 

Článek 10

 

Pracoviště DDM

 1. DDM Nové Město na Moravě příspěvková organizace, Tyršova 1001,

592 31 Nové Město na Moravě

 

2.    Některé činnosti DDM probíhají na základě smluvních vztahů v jiných zařízeních – dle typu činnosti. Ve školských zařízeních mimo Dům dětí a mládeže podléhá provoz v režimu dané školy.

 

Článek 11

Provoz DDM

 

Celoroční provoz je rozdělen na období školního roku, hlavní letní prázdniny a přípravné měsíce.

 

a)      Provoz DDM je rozdělen na období školního roku, kdy pravidelná zájmová činnost (práce v zájmových útvarech) začíná od 1. 10. daného roku. Připadne-li tento den na den pracovního klidu, zahajuje se následující den. Práce v zájmových útvarech končí 31. května. Po dohodě s ředitelkou mohou některé zájmové útvary začít již během první poloviny měsíce září a končit během měsíce června.

 

b)      Pokud zájmový útvar nepřeruší činnost o prázdninách, musí být zahrnuta a schválena v plánu letní činnosti.

 

c)   Letní činnost, letní tábory a další prázdninové akce probíhají v měsíci červenci a srpnu. Vyhodnocení letní činnosti probíhá v měsíci září. Příprava nového školního roku probíhá během měsíce srpna a první polovině září.

 

c)      Činnost DDM o hlavních prázdninách je omezena na příměstské a pobytové tábory, odborná soustředění, jednorázové akce, pobytové rekreační akce, které jsou zahrnuté do plánu letní činnosti.

 

Denní provoz DDM v období školního roku probíhá v rozmezí od 8.00 hod. do 18.00 hod., u příležitostných akcí a v souladu s potřebami zařízení může být provozní doba po dohodě s ředitelkou DDM upravována.

 

a)   V prázdninových měsících je denní provoz DDM pouze při příležitostných akcích a příměstských táborech. V souladu s potřebami zařízení může být tato provozní doba na pokyn vedení upravována.

 

b)   V odpoledních hodinách probíhá převážně činnost zájmových útvarů a další aktivity z činnosti DDM.

 

c)    Při konání jakékoli akce se její účastníci shromáždí ve vymezených prostorách k tomu určených.

Viz. Provozní řády pracovišť.

 

d)      Účastníci činnosti v zájmových útvarech se scházejí cca 10 minut před zahájením schůzky v prostorách k tomu určených a počkají na vyzvednutí svým vedoucím zájmového útvaru.

 

e)      Rodiče čekající na děti se zdržují v prostorách k tomu určených, pokud se s vedoucím zájmového útvaru nedohodnou na své účasti v zájmovém útvaru.

 

f)       Po skončení činnosti zájmového útvaru a dalších akcí doprovodí vedoucí děti do míst určených k převlékání a přezouvání, kde je předá čekajícím rodičům a dohlédne na bezproblémové opuštění DDM nebo zařízení, kde aktivity probíhají.

 

 

Část IV.

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Článek 12

 

Povinnosti účastníků zájmového vzdělávání

 

 1. 1.    Všichni pracovníci a účastníci zájmového vzdělávání se povinně zúčastňují školení BOZP a PO.

 

 1. 2.    Interní i externí zaměstnance DDM proškolí v BOZP a PO odborně způsobilá osoba.

 

3. Vedoucí zájmových útvarů seznámí účastníky zájmového vzdělávání s pravidly dodržování

bezpečnosti práce a požární ochrany na prvních schůzkách a o seznámení provedou zápis do deníku.

 

4. Všichni zaměstnanci DDM dodržují při práci bezpečnostní a zdravotní předpisy a kontrolují

jejich dodržování externími pracovníky, dětmi, mládeží a veřejností navštěvující zařízení.

 

5. Účastníci akcí se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních účastníků.

 

6. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během veškeré činnosti, jsou účastníci ihned

povinni ohlásit přítomnému pedagogovi nebo vedoucímu pracovníkovi.

 

7. V případě úrazu zajistí vedoucí zájmového útvaru, pedagog nebo jiný pracovník DDM zraněnému účastníku zájmové činnosti ošetření, případně doprovod k lékaři, informuje zákonného zástupce a sepíše záznam o úrazu.

 

8. Účastník zájmového vzdělávání bezodkladně upozorní svého vedoucího nebo jiného pedagoga DDM na jakékoliv projevy šikanování.

 

9. Ve všech prostorách DDM je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky. Každý, kdo zjistí porušení tohoto nařízení, je povinen na ně upozornit vedoucího nebo jakéhokoliv zaměstnance DDM.

 

10. Učebny se z bezpečnostních důvodů větrají pouze za přítomnosti dospělé osoby. Nezletilí klienti mají zakázáno se pohybovat či jinak působit u otevřeného okna.

 

11. Klientům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru pověřené osoby.

 

12. Při akcích mimo budovy DDM se při přecházení vozovek řídí klienti pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející vedoucí členy zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné výjezdy, zájezdy, odborná soustředění a tábory platí zvláštní bezpečností předpisy, se kterými jsou účastníci předem seznámeni.

 

Článek 13

 

Ochrana před rizikovým chováním, před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovné působení na účastníky zájmových útvarů zaměřené na zdravý způsob života. V rámci zájmového vzdělávání jsou účastníci seznamováni nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí monitorují pedagogičtí pracovníci DDM vztahy mezi klienty v zájmových útvarech s cílem řešit případné problémy mezi nimi již v jejich počátcích. Dle potřeby a naléhavosti informují o problémech také zákonné zástupce klientů a hledají s nimi řešení.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi účastníky navzájem, mezi účastníky a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci účastníků zájmového vzdělávání.

 

Část V.

Podmínky zacházení s osobním a svěřeným majetkem ze strany účastníků zájmového vzdělávání

a)     Účastníci ZV – klienti jsou povinni udržovat v pořádku a čistotě veškerý majetek DDM, který jim byl svěřen do užívání, a zabraňovat jeho poškození a ztrátě.

b)     Škody způsobené úmyslně nebo nedbalostí viník uhradí.

c)      Účastníci ZV – klienti se chovají ekonomicky a ekologicky. Neplýtvají vodou, elektřinou, pomůckami a materiálem, šetří zařízení a vybavení DDM.

d)      Za peníze, cennosti a drahé předměty přinesené na veškeré aktivity pořádané zaměstnanci DDM přejímá DDM zodpovědnost pouze tehdy, jestliže byly svěřeny do úschovy pedagogickému pracovníkovi DDM. Pedagog je povinen na svěřené cennosti vystavit písemné potvrzení.

 

Část VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Vnitřní řád je závazný pro všechny účastníky činnosti DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace a bude aktualizován dle vzniklých potřeb.

2. Všichni zaměstnanci Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě byli seznámeni s tímto řádem a toto potvrdili svým podpisem.

3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., zveřejňuje ředitelka DDM tento Vnitřní řád následujícím způsobem: vyvěšením ve vstupním prostoru  DDM

4. Vedoucí zájmových útvarů seznámí účastníky ZV – klienty s vnitřním řádem na prvních schůzkách, seznámení je zapsáno v denících zájmových útvarů, či jiném dokumentu.

5. Zákonní zástupci účastníků ZV – klientů byli seznámeni s umístěním Vnitřního řádu při podání přihlášky. Na přihlášce do zájmových útvarů svým podpisem stvrdili, že povedou své děti k respektování v řádu specifikovaných pravidel.

6. Vnitřní řád nabývá platnosti 1.4.2012 a současně ruší platnost všech předchozích Vnitřních předpisů.

 

V Novém Město na Moravě, 1. 4. 2012

ředitelka DDM Bc. Alena Sobotková

 

 

Název subjektu:  Dům dětí a mládeže Nové město na Moravě, příspěvková organizace

 

Adresa subjektu: Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

 IČ: 70927880

 

 

2. OPATŘENÍ

PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V souladu s ustanovením § 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události.

 

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

 

Z legislativy vyplývá povinnost zajištění řádného zajištění vstupu do objektu školy nebo školského zařízení (nejen školská ale i zákoník práce apod.). Všechny vstupy musí být řádně zajištěny proti vstupu neoprávněných osob a to školy k tomu již dávno přistoupily několika způsoby. Jedná se o uzamčený vchod a zvonek, vrátný, čipy, karty apod. Vzhledem k aktualizaci možných rizik je potřeba si uvědomit, že největším nebezpečím pro vstup neoprávněné osoby je v našem případě žák, dítě, student.

 

 • Uzamčený vstup a zvonek
  • V rámci grafického systému doporučuji, aby od vstupu byly jasně vyznačeny směry k ředitelně nebo jiné místnosti, kde se obvykle návštěvy přijímají, současně doporučuji ponechat u vstupu upozornění, že návštěvy jsou povinny se ohlásit v kanceláři a je zákaz jejich samovolného pohybu po objektu.
  • Osoba, která se v době, kdy je škola uzavřena zazvoní a osoba, která ji vpouští je povinna v okamžiku, kdy osoba v přiměřeném čase nedorazí do kanceláře, provést fyzickou kontrolu a osobu vyhledat
 • Vrátný
  • Pokud je u vstupu vrátný, provede záznam (u cizích osob) do knihy návštěv a zaznamená potřebné údaje (datum, čas, jméno, příjmení, účel návštěvy a čas odchodu)
 • Čipy, karty apod.
  • V rámci seznámení na počátku roku je potřeba žáky a další osoby poučit, že jsou povinni vstupovat do školy vždy pouze na svůj čip a je zákaz vpouštět do objektu společně s ním jakoukoli další osobu
 • Vstup do objektu před zahájením výuky
  • Osoba, která vykonává u vstupu do školy, školského zařízení dohled je povinna sledovat zda do objektu školy společně s žáky nevchází cizí osoba. Tuto následně zastaví, zeptá se co je jejím přáním a odešle ji do kanceláře nebo na jiné místo popřípadě ji vyzve aby posečkala, než se žáci přesunou do šatny apod.
 • Jednání dětí a žáků
  • Mezi nejvýznamnější zdroje nebezpečí vstupu do školy nebo do školského zařízení je chování žáků školy. Je nutno žáky na začátku školního roku a průběžně prokazatelně upozornit na zákaz vpouštění do objektu školy cizí osoby. Žáci díky slušnosti, že vidí dospělého člověka stát u vstupních dveří, jsou schopni této osobě otevřít dveře a vpustit do objektu školy. Je nutno si uvědomit, že zákaz pro vstup do objektu se vztahuje i na osoby, které sice žák zná a nejedná o zaměstnance školy (mají svůj klíč). V tomto okamžiku se jedná o cizí osobu, která (včetně rodiče) se musí chovat standardně.

 

Přijetí informace o vzniku mimořádné události

Mimořádná událost může vzniknout jak činností uvnitř organizace nebo může být oznámena z vnějších zdrojů.

 • Interní
  • V případě vzniku jakékoli mimořádné události (zpravidla požár, výbuch, úraz apod.) je zaměstnanec, který ji zjistí povinen bez zbytečného odkladu toto oznámit řediteli organizace nebo nejvýše postavenému zaměstnanci, který je přítomen.
 • Externí
  • V případě přijetí informace z vnějšího zdroje je povinnost osoby zprávu předat oprávněné osobě. Příjem takových zpráv je zpravidla telefonicky. Je-li to možné je oznamovatel přepojen na ředitele nebo na nejvýše postaveného a přítomného zaměstnance. Pokud se jedná o zprávu anonymní, provede osoba, která ji vyslechla bez zbytečného odkladu, přenos informace vedoucímu zaměstnanci. Současně se o příjmu takové zprávy (například „ve škole je bomba“) provede písemný záznam s údaji, kdy byly převzata, kdo ji podával (muž, žena dítě), v kolik hodin byla přijata a tento záznam bude uchován pro další řízení. Záznam se provede na jakýkoli papír, není předepsán žádný tiskopis. Jde pouze o záznam o přijetí, aby v pozdějším řízení nedocházelo ke zveličování apod.

 

Interní důležitá čísla

 

Pozice

Interní linka

Mobilní telefon

Poznámka (pokud máte další komunikační prostředky, uveďte)

Ředitel organizace 566 598 781 777 822 612
Kancelář 566 598 780 777 822 611
Zřizovatel (obec, kraj) 566 598 300

 

Ředitel nebo nejvýše postavený zaměstnanec po zvážení rozhodne o situaci a bude informovat složky IZS a bude se řídit jejich pokyny (například při ohlášení bomby apod.). Obsahem hlášení nadřízenému orgánu je především: datum, hodina a místo vzniku mimořádné události, druh, charakter vzniklé mimořádné události, dosud zjištěné následky mimořádné události, počty zraněných, mrtvých či pohřešovaných dětí a zaměstnanců a potřebná již přijatá opatření

 

krizová důležitá čísla

 

pozice

telefonní spojení

INTEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM

112

POLICIE ČR

158

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

150

 

Nebo přijme okamžité rozhodnutí a prostřednictvím technických prostředků nebo jiným způsobem sdělí vzniklou situaci dalším zaměstnancům a osobám zdržujícím se v objetu a je-li nutné, nařídí evakuaci objektu. Evakuace se vyhlásí akustickým signálem (zvonění, rozhlas). Pokud by došlo k poruše akustického zařízení, budou pokyny zveřejněny pověřenými osobami nebo prostřednictvím interní telefonní ústředny popřípadě mobilními telefony.

 

 

evakuace osob při vzniku mimořádné události

 

Vlastní evakuace se řídí pokyny v Opatřeních pro mimořádné události, nebo požárního evakuačního plánu popřípadě dle jiné interní a zveřejněné informace.

Evakuované osoby se shromažďují na určeném místě, které je zpravidla určeno v požárním evakuačním plánu. Bude-li mimořádná událost charakteru, kdy složky integrovaného záchranného systému bude doporučeno nevycházet z objektu, shromáždí se osoby na místě v objektu, zpravidla tělocvična, jídelna apod. Pokud by došlo k ohrožení vodou apod., budou evakuované osoby shromážděny v nejvyšším možném patře nebo na místě, kde se nepředpokládá dosah vody.

 

záchranné práce při vzniku mimořádné události

 

Vzhledem k tomu, že jsme školským zařízením, je prvotním úkolem zajistit bezpečnost dětí, žáků a studentů, popřípadě osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Z tohoto důvodu není ze strany zaměstnanců prováděn žádný úkon směřujících k záchranným pracím. Vše směřuje k evakuaci a zajištění bezpečnosti svěřených osob. V případě požáru je-li to možné, provádí dospělá osoba prvotní zásah ale za předpokladu, že nemá v péči svěřené osoby nebo tyto nepředala jinému zaměstnanci, který evakuaci dokončí a doprovodí skupinu na místo určené ke shromáždění. Vlastní organizaci záchranných prací především organizačně následně zajišťuje školník, správce objektu apod., spolupracuje s jednotkami IZS.

 

Důležitá místa

 

Pozice

místo

Hlavní uzávěr plynu

Hlavní vypínač elektro (hlavní rozvaděč pro objekt

ul. Tyršova – vchod zadní – kotelna

Hlavni uzávěr vody

ul. Tyršova – vchod zadní – kotelna

 

 

Příprava k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádné události

 

Zaměstnanci jsou seznamováni s pokyny pro chování se při mimořádných událostech zpravidla v cyklu 1 x ročně. Tyto informace jsou součástí pravidelného školení o BOZP a PO. Dětem, žákům a studentům jsou informace předávány prostřednictvím samostatných bloků zakomponovaných ve školním vzdělávacím programu (například tělesná výchova, prvouka, občanská nauka, chemie přiměřeně k jejich věku.

 

možné případy mimořádných událostí

 

Teroristický čin – anonymní oznámení o uložení bomby

 Pokud bude oznámení o uložení bomby sděleno formou telefonátu, je třeba zapsat znění oznámení umístění a druhu výbušniny. Pokud bude oznámení o uložení bomby sděleno formou písemnosti, písemnost uschováme k dalšímu šetření

 

Postup:

v      Nahlásit událost na linku IZS 112 nebo HZS – 150 nebo Policie ČR – 158

v      Pokud je bomba v prostorách školy kde se pohybují osoby (žáci) – okamžitě proveďte evakuaci (evakuace bude provedena stejným způsobem jako při požáru)

v      Podezřelého předmětu se nedotýkat

v      Dodržujte pokyny bezpečnostních složek

 

 

Teroristický čin – obdržení podezřelé zásilky

Jak poznáte podezřelou zásilku:

v      Neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele

v      Výhružný text na zásilce

v      Zapáchající zásilka

v      Zásilka, u které po otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo podezřelý předmět

Jak se zachovat:

v      S podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah

v      Opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem a událost ohlaste na linku HZS – 150 nebo na linku Policie ČR – 158

v      HZS nebo Policie ČR zásilku převezmou a odvezou k ověření

Než zavoláte na tísňovou linku, zvažte skutečnosti, které Vás vedou k názoru, že se jedná o podezřelou zásilkou

 

Únik nebezpečných látek při dopravní nehodě nebo technických havárií 

Každý zaměstnanec, případně jiná osoba, která zpozoruje havárií s únikem nebezpečných látek, je povinna neprodleně nahlásit toto zjištění na ohlašovně nebo pověřenému zaměstnanci vedení organizace nebo na linku HZS – 150. Pokud havárií s únikem nebezpečných látek zpozoruje žák, nahlásí událost nejbližšímu zaměstnanci školy, který zajistí ohlášení na ohlašovně nebo řediteli školy nebo na linku HZS – 150.

Hlavní zásady:

v      Nepřibližovat se k místu havárie

v      Provést ukrytí dle pokynů

v      Uzavřít a utěsnit dveře, okna a jiné otvory

v      Vypnout ventilaci

v      Sledovat informace v rozhlase, televizi a místním rozhlase

v      Budovu školy opustit jen na pokyn

 

Ochrana v případě radiační havárie

Hlavní zásady:

v      Provést ukrytí podle plánu školy

v      Uzavřít a utěsnit dveře, okna a jiné otvory

v      Vypnout ventilaci

v      Sledovat informace v rozhlase, televizi a místním rozhlase

v      Připravit si prostředky improvizované ochrany

v      Připravit si evakuační zavazadlo

v      Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany převezměte a použijte až na základě veřejné výzvy

v      Budovu školy opustit jen na pokyn

Prostředky improvizované ochrany osob:

v      Ochrana dýchacích cest – vodou navlhčené roušky (kapesník, ručník apod.)

v      Ochrana hlavy – čepice, klobouk, šála tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka chránila též čelo, uši a krk

v      Oči chránit brýlemi – lyžařskými či motoristickými

v      Povrch těla chránit kombinézou, kalhotami, pláštěm nebo pláštěnkou

v      Ochrana rukou – rukavicemi, igelitovým sáčkem, nebo omotat kusem látky

v      Nohy chraňte vysokými botami 

 

 

 

Ochrana před povodněmi

v      Ochranu dělíme na preventivní opatření, bezprostřední ochranu před živlem a opatření po povodni. Prevence je plánovaná činnost, do níž spadá zpracování povodňových plánů, stanovení zátopových území a jejich vyklizení, příprava účastníku povodňové ochrany

v      Hlavní činnosti je evakuace obyvatelstva (žáků) z ohrožených prostor

v      Evakuace bude provedena stejným způsobem jako při požáru

v      Pokud škola spadá do zátopového území, je zahrnuta do protipovodňového plánu

Nebezpečí zátopové vlny – se vyhlašuje v případě náhlého protržení hráze vodní nádrže a vzniku zátopové vlny nebo při vzniku zátopových vln v důsledku přívalových dešťů.

Opatření před povodní:

v      Vytipovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou

v      Připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken

v      Připravit potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny

v      Upevnit věci, které by mohla odnést voda

v      Připravit evakuační zavazadlo

Při povodni:

v      Opustit ohrožený prostor

v      V případě evakuace dodržovat zásady pro opuštění bytu (ZŠ, DD)

v      Je-li dostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou

Po povodni:

v      Nechat zkontrolovat stav budovy (statiku), rozvody energií, stav kanalizace a rozvodu vody

v      Zlikvidovat potraviny a plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika

v      Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrad škod

 

Všeobecné pokyny k ochraně obyvatelstva

 

Signály civilní ochrany

Tón

Význam

Činnost

Kolísavý 140 vt.

Všeobecná výstraha

Poslech sdělovacích prostředků

 

Jak se zachovat když zazní siréna:

v     Ukrýt se

v     Vyhledejte úkryt v nejbližší budově

v     Cestujete-li dopravním prostředkem, zaparkujte a vyhledejte nejbližší úkryt (budovu)

v     Uzavřít okna a dveře

v     Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zasažení nebezpečnými látkami

v     Zapnout rádio, televizi

v     Sledujte zprávy a řiďte se vydanými pokyny

v     V případě výpadku elektrického proudu využijte rádie na baterie

 

V Novém Městě na Moravě dne 20.10.2014

 

Bc. Alena Sobotková, ředitelka